fbpx
Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB 1901 - 2020

Branschfakta

SSF, Sveriges Stenindustriförbund – STEN, är en branschorganisation för stenindustrin. Medlemmarna är företag i alla led från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Dessutom har vi konsulter och leverantörer till branschen som medlemmar. Den gemensamma nämnaren är materialet NATURSTEN. Symbolen ”Natursten” används av STENS:s medlemmar och garanterar äkthet och kompetens. Den har skapats inom den europeiska paraplyorganisationen EUROROC, inom vilken europas stenbranschorganisationer samarbetar och finns (med olika språk) spridd över hela Europa. Håll utkik efter denna symbol när du söker natursten. Det är endast medlemmar i branschorganisationen som får använda den! SSFs hemsida.

GRO, Gravvårdsfirmornas Riksorganisation, är en sektion inom SSF där företag som verkar inom gravvårdsbranschen finn representerade. GROs hemsida.

Inom GRO har det träffats en rad överenskommelser som ska styra verksamhetsutövningen inom branschen.

Gravvårdsbranschens Ansvarsnämnd, se nedan.

Gravvårdspraktikan – en regelsamling hur vi i gravvårdsbranschen ska uppträda och verka. Läs mer här

CGK – Centrala Gravvårdskommittén
består av 2 representanter från vardera:

CGK:s uppgift är att:

 • Verka för och vidareutveckla god gravkultur,
 • Stödja lokala traditioner inom gravkulturen,
 • Arbeta för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar och miljöer inom begravningsplatserna, samt
 • Sprida kunskap och förståelse för god gravkultur och dess förutsättningar.

 

Gravvårdsbranschens Ansvarsnämnd

 • Är en instans dit konsumenten eller ett gravvårdsföretag kan vända sig för att få en bedömning av en tvist rörande produkt eller tjänst eller en fråga av juridisk eller vad som kan anses vara god branschpraxis rörande kvalité för uppträdande, utförande, prissättning, leverans och montering etc.
 • Sammanträder vid behov eller på kallelse från GRO:s ordförande

Behovet av en ansvarsnämnd har aktualiserats dels genom de förfrågningar som kommer in till GRO:s kansli, styrelse eller enskilda styrelsemedlemmar dels genom överenskommelser som gjorts med KO/KOV. Ansvarsnämnden har verkat sedan 1991 i samband med att den nya begravningslagen började gälla.

Villkor konsument

 • Prövning i nämnden är kostnadsfri för konsument och för medlem i GRO.
 • Eventuella omkostnader såsom resor och resekostnader för ev. besiktning och dokumentation m.m. bestrides av part som beställer denna.
 • Part bör dokumentera och tillhandahålla nämnden information (skriftlig med bilagd skriftliga kommunikationer och dokument samt eventuellt bildmaterial av produkt- och/eller tjänsteutförande) om vad tvisten gäller samt ge en allmän beskrivning från första kontakt till dess prövningen ska ske.
 • För icke medlemsföretag eller organisation uttages med en fast avgift motsvarande 20 % av ett basbelopp exklusive eventuella omkostnader.

Villkor medlemmar

 • Prövning i nämnden är kostnadsfri för konsument och medlem i GRO men omkostnader (resor, traktamenten) för eventuell besiktning och dokumentation får bestridas av part som beställer sådan.
 • Nämnden sammanträder vid behov eller på kallelse av ordföranden i GRO.

Villkor ej medlemmar

 • För annat företag eller organisation uttages en fast avgift av 20 % av ett basbelopp exklusive eventuella omkostnader.
 • Nämnden sammanträder vid behov eller på kallelse av ordföranden i GRO.