Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB 1901 - 2016
Omgestaltning av Karl XI:s staty i Karlskrona

Omgestaltning av Karl XI:s staty i Karlskrona

Omgestaltning av Karl XI:s staty på Karlskronas torg.